HJEM SHHB BLIV MEDLEM ÅRSKALENDER GALLERI
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening

Love og vedtægter

§ 1
 1. Foreningens formål er ved samarbejde og god forståelse at virke til, at Stenlille og omegn må gå frem i udvikling til gavn ogglæde for byens og omegnens beboere.
 2. Som foreningens stiftelsesdag, regnes den 12. januar 1903.
.
§ 2
 1. Som medlem kan optages enhver person, som er knyttet til byen og omegnen, eller personer, firmaer og virksomheder, der ønsker at støtte foreningen i dennes arbejde.
 2. Nye medlemmer skal have foreningens love og vedtægter udleveret ved indmeldelsen.
 3. Medlemskab forudsætter, at medlemskontingentet er betalt inden udgangen af det afsluttede regnskabsår.
§ 3
 1. Foreningen skal til behandling optage ethvert seriøst emne, der har, eller kan få almen interesse for dens medlemmer eller byens og omegnens beboere.
 2. Fremkommer der henvendelser til foreningen om klager eller forslag, skal bestyrelsen tage stilling til, om en sådan henvendelse er velbegrundet og rimelig, hvorefter bestyrelsen, dersom det er økonomisk eller praktisk muligt, sørger for, at det bliver bragt ud i livet.
§ 4
 1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og består af 7 medlemmer.
 2. Hvert år afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer efter tur. Lige årstal afgår 4, og ulige årstal afgår der 3 medlemmer. Genvalg er tilladt.
 3. Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 4. Generalforsamlingen vælger endvidere udenfor bestyrelsen: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 5
 1. Bestyrelsen samles til møde, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Medlemmerne af bestyrelsen har møde-pligt eller skal sende afbud med lovlig forfald.
 2. Formanden leder foreningens møder, sørger for ro og orden, og at lovene i øvrigt overholdes. Denne leder under medvirken af sekretæren forhandlinger og afstemninger. Næstformanden træder under formandens evt. sygdom eller andet lovligt forfald i ét og alt i formandens sted.
 3. Kassereren er ansvarlig for de kontante penge eller værdipapirer, der til enhver tid er overgivet i dennes varetægt. Endvidere skal denne føre foreningens regnskab, og i samarbejde med sekretæren føre medlemskartotek og udskrive medlemskort.
 4. Regnskabsåret løber fra 1/1 - 31/12.
 5. Kassereren skal afslutte regnskabet 1. februar, og aflevere dette til revisorerne senest den 15. februar.
 6. Kassereren er pligtig til - til enhver tid - at give bestyrelsen eller revisoren adgang til eftersyn af foreningens aktiver, samt at holde disse afsondrede under foreningens mærke.
 7. Bestyrelsen er frit stillet med hensyn til opkrævningsformen af kontingent. Opkrævningen påbegyndes senest den 1. maj.
§ 6
§ 7
 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest den 1. marts. Indvarsling skal ske senest 14 dage før.
 3. Generalforsamlingen indvarsles ved brev og/eller ved annonce i de lokale blade. Ved lov og vedtægtsændringer skal der dog indvarsles ved brev.
 4. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved lov og vedtægtsændringer skal 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 5. Dagsorden skal være affattet skriftligt, og fremlægges tilgængeligt 14 dage før generalforsamlingen. Den oplæses af en af forsamlingen valgt dirigent.
  • Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Formanden aflægger beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt
  • Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
  • Valg af bestyrelse og revisorer skal ske skriftligt.
§ 8
§ 9
 1. Foreningens eventuelle ophør skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og mindst 2/3 af de medlemmer, der er til stede hver gang, skal stemme derfor.
 2. De værdier foreningen på ophørstidspunktet er i besiddelse af, skal fordeles til formål, der er vedtaget på de 2 generalforsamlinger. Dog skal der ved valg af formål tages særlig hensyn til byens/egnens ungdomsorganisationer.
§ 10
 
Kontakt SHHB
Cookies GDPR
CVR-nr: 25351584
Siden er opdateret: 18.07.2024